کارکنان

نام و نام خانوادگی دکتر مهدی ناظمی
سمت مسئول تربیت بدنی
تحصیلات

کارشناسی ارشد تربیت بدنی گرایش مدیریت ورزشی از دانشگاه تربیت مدرس تهران

دکتری مدیریت ورزشی از دانشگاه فردوسی مشهد

تلفن  051-55258801 داخلی 108
ایمیل nazemi@kashmar.ac.ir