معرفی کارکنان

  نام و نام‌خانوادگی  عنوان شغلی - مسئولیت ها  شماره تماس داخلی 
دکتر میثم مجیدی خلیل آباد سرپرست امور فرهنگی 05155258801-داخلی103
محبوبه رمضان نیا - کارشناس امور فرهنگی و اجتماعی
- کارشناس امور فرهنگی و فوق برنامه
- کارشناس انجمن ها و تشکل ها
05155258801-داخلی119
09112110501
تلگرام و سروش 09365319790