مدیریت امور مالی

  نام و نام‌خانوادگی  عنوان شغلی - مسئولیت ها  شماره تماس 
  صادق طیفوری مدیر امور مالی