مدیریت امور حقوقی، قراردادها و پاسخگویی به شکایات

  نام و نام‌خانوادگی  عنوان شغلی - مسئولیت ها  شماره تماس 
دکتر میثم مجیدی خلیل آباد مدیریت امور حقوقی، قراردادها و پاسخگویی به شکایات 05155258801 - داخلی103
 
  صادق طیفوری کارشناس امور حقوقی، قراردادها و پاسخگویی به شکایات