مدیریت امور اداری و پشتیبانی

  نام و نام‌خانوادگی  عنوان شغلی - مسئولیت ها  شماره تماس 
دکتر هادی معماریان خلیل آباد معاون اداری، مالی و مدیریت منابع 05155258801 - داخلی102
 
دکتر میثم مجیدی خلیل آباد سرپرست امور اداری، مالی و پشتیبانی 05155258801 - داخلی103
 
مهدی حسنی عارفی کارشناس امور اداری و پشتیبانی 05155258801 - داخلی109
مهندس مجتبی روحی کارشناس انفورماتیک 05155258801-داخلی121