یادواره هنری ادبی ایثار و مقاومت - با محوریت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی