کارگاه مجازی پهنه بندی کیفی آبهای زیرزمینی

به مناسبت هفته پژوهش برگزار می گردد:

 کارگاه مجازی پهنه بندی کیفی آبهای زیرزمینی

مدرس: مهندس سید نوید نبوی
تاریخ برگزاری: 99/09/24
ساعت 10 صبح

لینک ورود به کارگاه در سامانه ادوب کانکت:
 http://vc1.kashmar.ac.ir/h