کارگاه مجازی آموزش نرم افزار latex

به مناسبت هفته پژوهش برگزار می گردد:

کارگاه مجازی آموزش نرم افزار latex

مدرس: دکتر فاطمه قومنجانی
تاریخ برگزاری: 99/09/24
ساعت 8 شب

لینک ورود به کارگاه در سامانه ادوب کانکت:
 http://vc1.kashmar.ac.ir/h