کارگاه مجازی آشنایی با فرصت های شغلی رشته مهندسی آب

به مناسبت هفته پژوهش برگزار می گردد:

 کارگاه مجازی آشنایی با فرصت های شغلی رشته مهندسی آب

مدرس: دکتر میثم مجیدی
تاریخ برگزاری: جمعه 99/09/28
ساعت: 7 شب

لینک ورود به کارگاه در سامانه ادوب کانکت:
 http://vc1.kashmar.ac.ir/h