کارگاه مجازی آشنايي با زبان فرانسه

به مناسبت هفته پژوهش برگزار می گردد:

 کارگاه مجازی آشنايي با زبان فرانسه

مدرس: نسترن برادران خاکسار
تاریخ برگزاری: چهارشنبه 99/09/26
ساعت 10 صبح

لینک ورود به کارگاه در سامانه ادوب کانکت:
 http://vc1.kashmar.ac.ir/h