همایش ملی دانشگاه عاری از دخانیات، آسیب های روانی و اجتماعی

 از استعمال مواد مخدر به عنوان یک بحران جهانی نام برده می شود بحرانی که دغدغه تمام افراد جامعه می باشد، کنفرانس بین‌المللی مبارزه با اعتیاد و قاچاق مواد مخدر از تاریخ ۱۷ تا ۲۶ ژوئن ۱۹۸۷ در شهر وین به منظور ابراز عزم سیاسی ملت‌ها در امر مبارزه با پدیده خانمان‌سوز و شوم مواد مخدر تشکیل شد و در آن سندی با عنوان C.M.O به تصویب کشورهای شرکت‌کننده رسید، که تمام این اسناد در این جلسه مربوط به مبارزه با مواد مخدر می باشد، موادی که مانند سایه ای هولناک بر سر جوامع افتاده است. امروز روز جهانی مبارزه با مواد مخدر است.

"روابط عمومی وامور بین الملل مرکز آموزش عالی کاشمر"