نشست آموزشی “دانشگاه سبز” ویژه معاونین اداری و مالی واحدهای دانشگاه تهران