مصوبات سبز – جلسه دوم شورای مدیریت سبز

در جلسه دوم شورای راهبری مدیریت سبزمصوب شد:

  • جایگزینی پروژکتورهای پرمصرف ازکارافتاده در مرکز آموزش عالی کاشمر با پروژکتورهای خورشیدی یا کم مصرف.
  • برگزاری فراخوان جهت طراحی خشک-منظر فضای سبز مرکز آموزش عالی کاشمر.
  • اختصاص یک بخش مجزا در سایت مرکز جهت بروزرسانی اخبار سبز در مرکز.
  • تهیه شیر آب یک طرفه،نازل آب و سینک صنعتی جهت آشپزخانه.
  • برگزاری کارگاه آموزشی صرفه جویی در مصرف آب و انرژی جهت کارکنان واحد آشپزخانه.
  • برگزاری کارگاه بازچرخانی آب در مرکز.
  • سمت دهی به طرح­های پژوهشی در راستای افزایش طرح­های سبز در مرکز