مسابقه ربات تعقیب خط

مسابقه ربات های تعقیب خط، کاری از گروه علوم و مهندسی کامپیوتر ساعت 11:30  مورخ 27 آذر ماه در محوطه دانشگاه برگزار خواهد شد.