مراحل و اطلاعات ثبت نام خوابگاه

متقاضیان خوابگاه در زمان ثبت نام به مرحله سوم (امور دانشجویی) هدایت خواهند شد و فرم خوابگاه را تکمیل خواهند نمود.

 تبصره: ثبت نام خوابگاه های خودگردان مرکز به شرح ذیل می باشد:

       - خوابگاه برادران: 315000 (سیصدوپانزده هزار) تومان -

       - خوابگاه خواهران: 360000 (سیصدوشصت هزار) تومان

تبصره : مطابق سنوات گذشته همکاران مرکز برای تمامی دانشجویان ورودی جدید خوابگاه تهیه و در اختیار آنها قرار خواهند داد.

دسته مطلب: