مدیر آموزشی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی علی اصغرمازنی
مرتبه علمی  
تحصیلات

دكتري تخصصی فیزیولوژی ورزش

تلفن  051-55258801 داخلی 104
ایمیل mazani1351@yahoo.com

 

وظایف و مسئولیت ها در حوزه آموزشی:

  الف) وظایف عمومی:

 • ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین نامه ھای ابلاغی از سوی رئیس موسسه به واحدھای ذیربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن.
 • تدوین آئین نامه ھا و دستور العمل ھا و دستور جلسات مرتبط با وظایف معاونت جھت پیشنھاد به مراجع ذیصلاح برای تصویب.
 • ارائه گزارشھاي توجیھي لازم به ريیس مؤسسه در خصوص وظايف مربوطه به واحدھاي تحت نظر.
 • پیشنھاد افراد واجد شرایط برای تصدی سمتھای مدیریتی در حوزه معاونت به ریاست موسسه.
 • نظارت بر واحدھاي وابسته به منظور حصول اطمینان از حسن اجراي وظايف آنھا.
 • برنامه ریزی، تنظیم فعالیتھا و پیشنھاد بودجه سالیانه امور آموزشی و پژوهشی مطابق با اولویتھای موسسه.
 • ھمکاری با سایر بخش ها جھت حسن اجرای برنامه ھای موسسه.
 • انجام سایر امور محوله از سوی رئیس موسسه.

 

  ب) وظایف اختصاصی:

 • اداره و نظارت بر حسن اجرای كلیه سیاستھا، مقررات و فرآیندھای آموزش و تحصیلات تکمیلی موسسه، منطبق بر قوانین، مصوبات، مقررات و آئین نامه ھای اجرایی مربوطه با رویکرد گسترش دوره ھای تحصیلات تکمیلی.
 • برنامه ريزي امور آموزشي با ھمكاري واحدھاي ذيربط و نظارت بر حسن اجراي وظايف واحدھاي وابسته و اجراي برنامه ھا و فعالیت ھاي آموزشي ھر دانشكده و ارزيابي آن و ارائه گزارش لازم به ھیأت ريیسه.
 • پایش و ارزيابي عملكرد آموزشي دانشجويان و اعضاي ھیأت علمي و مديران آموزشي واحدھاي مختلف در ھر نیمسال و انعكاس آن به رياست موسسه و اعلام نتیجه ارزيابي به اعضاي ھیأت علمي.
 • اجراي دوره ھاي كوتاه مدت آموزشي و ضمن خدمت.
 • برنامه ریزی جھت تامین امکانات و تخصیص اعتبار لازم جھت تعامل علمی - آموزشی حوزه و موسسه و ایجاد زمینه مناسب جھت نیل به علم دینی و علوم انسانی اسلامی.
 • برنامه ریزی آموزشی موسسه در راستای سند چشم انداز، نقشه جامع علمی و آمایش سرزمین.
 • اھتمام به برگزاری دوره ھای توانمندسازی و دانش افزایی.
 • ارزیابی و بازنگری محتوای سرفصل ھا به منظور به روز رسانی، کارآمدی اعضای ھیات علمی موسسه، غنابخشی و ارزش مداری و ارائه پیشنھاد لازم به وزارتین حسب مورد.
 • برنامه ریزی برای ارتقای مھارتھای علمی – تخصصی دانشجویان جھت ورود به جامعه.
 • نظارت و ارزیابی فرآیند اجرایی شدن نقشه جامع علمی کشور در موسسه با ھماھنگی وزارت متبوع.

 

وظایف و مسئولیت ها در حوزه پژوهش و فناوری:

 • برنامه ريزي در امور پژوهشي موسسه.
 • انجام بررسي هاي لازم و اتخاذ تصميم در مورد فعاليت هاي پژوهشي موسسه.
 • انجام مطالعات لازم در زمينه ارزشيابي فعاليت هاي پژوهشي و ارزيابي علمكرد پژوهشي سالانه موسسه.
 • انجام بررسي هاي لازم و اتخاذ تصميم در مورد فعاليت هاي پژوهشي موسسه.
 • ارتباط با مؤسسات داخلي و خارجي به‌ منظور همكاري در امور پژوهشي و مبادله خدمات علمي و پژوهشي.
 • اداره امور واحدهاي پژوهشي تابعه و وابسته موسسه.
 • همكاري با دفتر رياست و روابط عمومي در ارائه خدمات علمي، فرهنگي و اجتماعي و برگزاري سمينارها و كنفرانس‌هاي علمي اجراي كليه امور قراردادهاي تحقيقاتي و خدماتي بين موسسه و ساير مؤسسات.
 • همكاري در اجراي دوره هاي كوتاه مدت پژوهشي براي مؤسسات غيردانشگاهی.
 • نظارت بر كليه امور پژوهشي موسسه، كتابخانه‌ها و بانك‌هاي اطلاعاتي.
 • برنامه‌ريزي جهت استفاده اعضاي هيأت علمي از بورس و فرصت‌هاي مطالعاتي داخل و خارج برابر ضوابط مصوب.
 • تهيه برنامه‌هاي پژوهشي موسسه و ارائه اهداف و تعيين اولويت‌هاي پژوهشي در قالب برنامه‌هاي كوتاه مدت و بلند مدت براي طرح در شوراي پژوهشي موسسه.
 • بررسي و ارزيابي فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي موسسه در چار چوب برنامه هاي رشد و توسعه كشور در بخش آموزش عالي براي طرح در هيأت رئيسه.
 • انجام ساير امور محوله از سوي رئيس موسسه.