شرح وظایف مديريت امور فرهنگی و اجتماعی

- برنامه ريزي طرح هاي فرهنگي، سياسي و اجتماعي مركز.

-  برنامه ريزي طرح هاي فوق برنامه در زمينه هاي فرهنگي، علمي، تحقيقاتي و هنري.

-  راهبري، مديريت و اجراي برنامه ها و فعاليت هاي فرهنگي، هنري، قرآني، ديني، اجتماعي و سياسي در سطوح مختلف مركز.

-  گسترش فضاي اخلاقي، معنوي و تربيتي در مركز.

-  برنامه ريزي، سازماندهي و زمينه سازي اجراي فعاليتهاي قرآني ديني

-  ايجاد هماهنگي، انسجام و همكاري لازم ميان متوليان امور فرهنگي و اجتماعي در مركز.

-  تشكيل گروه هاي دانشجويي در رشته هاي مختلف هنري براساس قوانين مصوب.

-  تعامل با مراكز و نهادهاي فرهنگي، هنري و اجتماعي مركز.

-  تهيه برنامه هاي مختلف و تشكيل و ترغيب دانشجويان، اساتيد و كاركنان به شركت در برنامه ها و مسابقات حفظ و

قرائت قرآن كريم و همچنين شركت در فعاليتهاي هنري، اردوها و جشنواره ها.

-  انتشار و ترويج ارزشهاي اسلامي از طريق تهيه منابع سمعي و بصري.

-  جمع آوري و فراهم آوردن نشريات هنري، اجتماعي، سياسي و فرهنگي كشور به منظور استفاده دانشجويان و ايجاد

آرشيوهاي مربوط.

-  برنامه ريزي و برگزاري اردوهاي آموزشي، فرهنگي، زيارتي و هنري براي دانشجويان.

-  برگزاري مسابقات داخل دانشگاه و تشويق و ترغيب دانشجويان براي شركت در مسابقات و جشنواره هاي فرهنگي و هنري.

-  برگزاري جشن هاي فارغ التحصيلي دانشجويي با همكاري مسئولين روابط عمومي.

-  زمينه سازي و بسترسازي فعاليتهاي فرهنگي دانشجويان، اساتيد و كاركنان مركز.

-  تهيه و ارائه گزارش هاي مستمر از فعاليت هاي انجام يافته به مقام مافوق و مراجع ذي صلاح.

-  برقراري ارتباط با واحدهاي مختلف دانشگاه به منظور ايجاد هماهنگي در فعاليت هاي فوق برنامه در ارتباط با اهداف مركز.

-  انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق.

دسته مطلب: