سلسله نشست‌های هم‌اندیشی مسائل و چالش‌های منابع و مصارف آب کشور و بررسی راهکارها

اتحادیه انجمن‌های علوم آب برگزار می کند:

سلسله نشست‌های هم‌اندیشی مسائل و چالش‌های منابع و مصارف آب کشور و بررسی راهکارها

سخنرانان:
دکتر علی طالبی (استاد دانشگاه یزد و رئیس انجمن آبخیزداری ایران)
دکتر ناصر طالب بیدختی (استاد دانشگاه شیراز)
دکتر فرود شریفی (استاد پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری و رئیس انجمن خشکسالی)
دکتر هادی معماریان (دانشیار دانشگاه بیرجند و رئیس مجتمع آموزش عالی کاشمر)

تاریخ و زمان برگزاری : چهارشنبه، 10 شهریور ماه ۱۴۰۰- ساعت 08:3۰ الی 12:20

https://www.skyroom.online/ch/irwwa/inter-basin-transfer

 http://wmsi.ir/

دسته مطلب: