رزرو غذای روز فروش

جهت رزرو غذای روز فروش از ساعت 7:30  الی   9:30  می توانید از طریق سایت و دستگاه رزرو داخل دانشگاه استفاده نمایید. 

دسته مطلب: