راهیابی تیم دانشگاه به مسابقات برنامه نویسی منطقه ای غرب آسیا

شایان ذکر است مسابقات توسط دانشگاه صنعتی شریف برگزار می گردد و تنها تیم هایی اجازه راهیابی به مسابقات اصلی را دارند که در مسابقه اینرنتی برگزار شده توسط دانشگاه صنعتی شریف، حداقل به یک سوال پاسخ صحیح بدهند.تیم مرکز آموزش عالی کاشمر متشکل از دانشجویان محمد حسین حسین نژاد ممرآبادی، هادی زارع زاده و محمدرضا حیدری با شرکت در مسابقات اینترنتی و حل سه سوال صحیح و دو سوال پنالتی، موفق به کسب مجوز شرکت در مسابقات منطقه ای غرب آسیا را دریافت نمود.