دعوت به شرکت در دو وبینار علمی بین المللی – دانشگاه بجنورد

دو وبینار علمی بین المللی با عناوین «مدیریت محلی پسماند شهری با بستر تشکل های محله ای و توسعه استقلال درآمد عمومی محله های شهری» و «مدیریت پایدار، مستقل و محلی سیستم های انسان-طبیعت؛ آمادگی جهت مواجه با پیامدهای آتی استفاده تشدید شده از آب و زمین» در زمینه مهندسی محیط زیست، مدیریت شهری و شهرسازی، و مهندسی آب و منابع طبیعی از سوی گروه آموزشی مهندسی عمران دانشگاه بجنورد طبق تصاویر زیر برگزار می گردد.

 

 

دسته مطلب: