دریافت کارت دانشجویی

بدینوسیله به اطلاع می رساند کلیه دانشجویانی که قبلا جهت دریافت کارت دانشجویی اقدام نموده اند (واریز مبلغ اعلام شده) جهت دریافت کارت از روز شنبه 27 شهریور از ساعت 8 الی 13 هر روز به استثنای 5 شنبه و جمعه  به امور دانشجویی مراجعه نمایند. جهت دانشجویان غیر بومی، کارت به آدرس آنان ارسال می گردد.