درخواست گواهی اشتغال به تحصیل

تصویر کارشناس آموزش

قابل توجه تمامی دانشجویان

برای دریافت گواهی اشتغال به تحصیل بعد از دریافت گواهی از آموزش جهت ثبت گواهی در دبیرخانه ( شنبه الی چهارشنبه) فقط در ساعت 10 الی 12:30 به دبیرخانه مرکز مراجعه نمایید.

دسته مطلب: