حضور دبیر منطقه 9 ورزش دانشگاه های کشور در مرکز آموزش عالی کاشمر

در روز پنجشنبه 98/08/02 جناب آقای دکتر سهرابی، دبیر محترم منطقه 9 ورزش دانشگاه های کشور به همراه دکتر خادملو کارشناس محترم دبیرخانه منطقه 9 در مرکز آموزش عالی کاشمر حضور یافتند و پس از جلسه ای با مدیر دانشجویی و مسئول تربیت بدنی مرکز از فضاها و اماکن ورزشی و مرکز ارزیابی تندرستی و مشاوره ورزشی بازدید نمودند.
ایشان ضمن اعلام رضایتمندی از فعالیت های حوزه تربیت بدنی و فوق برنامه مرکز آموزش عالی کاشمر، بیان کردند که دبیرخانه منطقه 9 پیرامون دریافت اعتبارات لازم جهت تکمیل و تجهیز فضای ورزشی در حال احداث مرکز پیگیری و مساعدت لازم را بعمل خواهد آورد.