جلسه مصاحبه علمی از متقاضیان جذب پیمانی، در دانشگاه فردوسی مشهد با حضور رياست مرکز آموزش عالی کاشمر، نماینده هیئت اجرایی جذب و اعضای کارگروه علمی مرکز آموزش عالی کاشمر

دسته مطلب: