جلسه توجیهی دانشجویان ورودی جدید بهمن ماه 1395

جلسه توجیهی دانشجویان ورودی جدید بهمن ماه  1395در سالن آمفی تئاتر با حضور ریاست و مدیر گروهای محترم مرکز آموزش عالی کاشمر