تمدید ثبت نام کارت دانشجویی ورودی های جدید حداکثر تا شنبه 16 اسفند 99

تمدید ثبت نام کارت دانشجویی ورودی های جدید:

حداکثر تا روز شنبه به تاریخ 1399/12/16 تمدید گردید، بدیهی است در صورت عدم ثبت درخواست در زمان فوق الذکر، صدور کارت دانشجویی شامل قوانین و هزینه مصوب سال 1400 خواهد بود.

 

امور دانشجویی - مرکز آموزش عالی کاشمر