برگزاری مسابقات شطرنج دانشجویان کاشمر به میزبانی مرکز آموزش عالی کاشمر

با همکاری واحد تربیت بدنی و امور فوق برنامه مرکز آموزش عالی کاشمر و هیأت شطرنج شهرستان کاشمر مسابقات شطرنج دانشجویان پسر کاشمر در روز دوشنبه 98/02/30 در مرکز آموزش عالی کاشمر برگزار شد.
در این مسابقات 17 شرکت کننده در پنج دور به روش سوییسی با هم به رقابت پرداختند که در پایان این مسابقات نتایج زیر بدست آمد:
مقام اول: امین جلالی
مقام دوم: امیر حسین بختیار
مقام سوم :محمدحسین طاهری

سرداور: آقای حسین حسن نژاد (رئیس هیئت شطرنج کاشمر و داور ملی شطرنج)
داور: آقای عباس یاری