برگزاری مراسم زیارت عاشور توسط امور فرهنگی و بسیج دانشجویی

برگزاری مراسم زیارت عاشور توسط امور فرهنگی و بسیج دانشجویی

مراسم زیارت عاشورا 1395/2/13  در نماز خانه مرکز اموزش عالی