برگزاری سومین جلسه شورای راهبری مدیریت سبز

جلسه سوم شورای راهبری مدیریت سبز روز یکشنبه مورخ 97/11/7 در محل اتاق ریاست مرکز تشکیل شد. در این جلسه جهت سمت دهی به طرح های پژوهشی در راستای مدیریت سبز مرکز مصوب شد که طرح های پژوهشی اراءه شده در حوزه مدیریت سبز مرکز مشروط بر نوآورانه/فناورانه بودن قابلیت تصویب و اجرا از محل گرنت را داشته باشند. علاوه براین تصمیماتی در راستای نظارت بر خرید تجهیزات بهینه، پایش مصرف انرژی ناشی از تامین روشنایی مرکز و همچنین طراحی فضای سبز مرکز با محوریت بازچرخانی آب اتخاذ گردید.