بازدید مسئولین شهرستان از مجموعه ورزشی مرکز اموزش عالی کاشمر

بازدید مسئولین شهرستان از مجموعه ورزشی مرکز آموزش عالی کاشمر

همزمان با افتتاح مرکز نوآوری ترشیز مسئولین شهرستان از فضاها و اماکن ورزشی مرکز آموزش عالی کاشمر بازدید نمودند و آقای دکتر محمد شبانی رئیس مرکز توضیحاتی را در مورد نحوه تأمین اعتبار و فرآیند ساخت و ساز این مجموعه برای نماینده محترم و مسئولین شهرستان ارائه دادند.