انتشار مقاله دکتر جودوی عضو هیئت علمی مرکز آموزش عالی کاشمر در مجله معتبر Journal of Hydrology: Regional Studies

مقاله دکتر جودوی عضو هیئت علمی  گروه مهندسی آب مرکز آموزش عالی کاشمر در مجله معتبر Journal of Hydrology: Regional Studies انتشار یافت.
 به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز آموزش عالی کاشمر مقاله دکتر عطاءاله جودوی در کنار پژوهشگرانی از ایران و سوییس در مجله معتبر Journal of Hydrology: Regional Studies انتشار یافت.
گفتنی است؛ این مقاله یکی از دستاوردهای طرح پژوهشی مورد حمایت صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور  است که  دکتر عطاءاله جودوی مجری آن می باشند.
 به گفته او در این تحقیق، برای اولین بار در ایران، «ارزیابی ناحیه‌ای ریسک آلودگی زمین‌زاد منابع آب» انجام گرفته  که هدف آن تهیه نقشه‌های ریسک آلودگی منابع آب‌زیرزمینی استان خراسان رضوی بر مبنای روشهای مدلسازی زمین‌آمار و با استفاده از داده‌های واقعی آنالیز آب و اطلاعات جانبی مانند سنگ شناسی و زمین شناسی استان می‌باشد.
دکتر جودوی افزود:مهمترین کاربرد نتایج این طرح، مشخص شدن مناطق با ریسک زیاد آلودگی منابع آب شرب و مشخص شدن اولویتهای پایش عناصر سمی در خاک و آب و محصولات کشاورزی است که مدیریت هزینه در این برنامه‌ها را فراهم می‌آورد.

گفتنی است؛ مجله مذکور دارای ضریب تاثیر 5.023 بوده و بر اساس رتبه‌بندی ژورنال‌ها در جهان، در بین 25 درصد مجلات نخست حوزه آب و محیط زیست قراردارد.

.

دسته مطلب: