اطلاعیه مهم دانشجویان رشته علوم ورزشی

با توجه به برگزاری حضوری کلاسهای رشته علوم ورزشی، از آنجایی که برای حضور در کلاس ها اقدام برای هر سه دوز واکسن برای همه دانشجویان دختر و پسر بومی و غیر بومی الزامی است، نیاز است کلیه دانشجویان محترم بومی و غیر بومی در اسرع وقت پس از تزریق دوز سوم حداکثر تا تاریخ 1401.02.08 نسبت به ارسال اطلاعات ذیل اقدام‌ نمایند؛ 
 
نام و نام خانوادگی
ورودی
شماره دانشجویی 
شماره همراه
فایل pdf کارت واکسن
 
ارسال اطلاعات به آدرس:  
@Arash_rohan 
 
دانشجویان می توانند پس از تزریق دوز سوم واکسن، برای دریافت کارت واکسن به آدرس زیر مراجعه نمایند : 
https://vcr.salamat.gov.ir/fa 
 
 در خصوص برنامه برگزاری کلاسهای عملی متعاقبا اطلاع رسانی  های لازم انجام خواهد شد. 
 
مرکز آموزش عالی کاشمر - گروه علوم ورزشی