اطلاعیه عدم رعایت همنیازی و پیش نیازی و تداخل کلاسی

تصویر کارشناس آموزش

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم 

پیرو اطلاعیه های مکرر انتخاب و احد و اطلاعیه های حذف و اضافه دانشجویانی که رعایت همنیازی و پیش نیازی و تداخل کلاس را بدون مجوز مدیر گروه انجام داده اند در صورت عدم مراجعه به مدیر گروه یا آموزش توسط آموزش حذف خواهند شد.

تداخل کلاسی در صورت موافقت مدیر گروه به جز شرایط خاص فقط برای دانشجویان ترم آخر ثبت خواهد شد.

 

دسته مطلب: