اطلاعیه شماره شش انتخاب واحد - راهنمای انتخاب واحد

تصویر کارشناس آموزش

از کلیه دانشجویان محترم تقاضا می شود فایل راهنمای انتخاب واحد را بعد از دانلود کاملا مطالعه و سپس انتخاب واحد نمایند.

فایل پیوست: