اردوی فرهنگی و تفریحی به مناسبت برگزاری نمایشگاه کتاب

برگزاری اردوی فرهنگی تفریحی به مناسبت نمایشگاه کتاب