آخرین مهلت دریافت کارتهای تغذیه

آخرین مهلت دریافت کارتهای تغذیه روز چهارشنبه مورخه 1397/03/10 می باشد.

بعد از آن تاریخ کارتهای صادره باطل می شود و در صورت درخواست دانشجو هزینه کامل کارت از دانشجو دریافت می گردد.

امور دانشجویی 1397/03/06