کارکنان

نام و نام خانوادگی مهدی ناظمی
سمت مسئول تربیت بدنی
تحصیلات

کارشناسی ارشد تربیت بدنی گرایش مدیریت ورزشی از دانشگاه تربیت مدرس تهران

تلفن  051-55258801 داخلی 110
ایمیل nazemi@kashmar.ac.ir