امروز شنبه 26 مرداد 1398

معرفی کارکنان

  نام و نام‌خانوادگی  عنوان شغلی - مسئولیت ها  شماره تماس 
دکتر میثم عابدین پور سرپرست امور آموزشی و پژوهشی 05155258801-داخلی111
محمدرضا دلیری راد کارشناس برنامه ریزی آموزشی 05155258801-داخلی107
ابراهیم روحانی کارشناس امور آزمایشگاه 05155258801-داخلی106
الهه اکبری کارشناس اساتید 05155258801-داخلی107