مدیریت امور مالی

  نام و نام‌خانوادگی  عنوان شغلی - مسئولیت ها  شماره تماس 
صادق طیفوری مدیر امور مالی 05155258801-داخلی103