اهداف

1. کمک به شکل گیری، پرورش و بقای فعالیت نوآورانه

2. ایجاد زمینه کارآفرینی و اشتغال ، حمایت از نوآوری و خلاقیت نیروهای محقق جوان

3. کمک به رونق اقتصاد محلی و منطقه ای مبتنی بر فناوری

4.هدایت فعالیت های نوآورانه در راستای سیاست های علمی و فناوری کشور

5.ایجاد سیستمی مناسب برای ثبت و ارزیابی مالکیت های فکری مراجعان

6. حمایت از نمونه سازی ایده های نوآورانه جهت ورود به مرکز رشد و تجاری سازی