کتابخانه مرکز آموزش عالی کاشمر چند گام رو به جلو

طی یک سال اخیر کتابخانه مرکز آموزش عالی کاشمر موفق شد چند گام رو به جلو برداشت.

کارشناس کتابخانه مرکز آموزش عالی کاشمر گفت: خوشبختانه طی یک سال اخیر در جهت قرار گرفتن کتابخانه مرکز در سامانه ایرانداک اقدام شد و با ثبت کتابها در نرم افزار کتابخانه مرکز و ارسال دبرای ایرانداک چند گام رو به جلو برداشتیم.
محبوبه رمضان نیا در گفتگو با روابط عمومی و امور بین الملل مرکز آموزش عالی کاشمر گفت: تا پیش از این، کتابهای کتابخانه مرکز، به صورت سنتی در دفتر ثبت بود و کتابها فاقد لیبل و شناسه و .. بود که خوشبختانه با تلاشهای انجام شده بیش از چهار هزار جلد کتاب موجود در کتابخانه در سایت ثبت و برای سامانه ایرانداک ارسال شد.           
وی با تاکید برض‍رورت‌ پ‍رداخ‍ت‍ن‌ ب‍ه‌ س‍اخ‍ت‍ار ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌‌ه‍ای‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ن‍ق‍ش‌ م‍ه‍م‍ی‌ ک‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ای‌ ام‍روزی‌ در ج‍ام‍ع‍ه‌ ای‍ف‍ا م‍ی‌‌ک‍ن‍ن‍د، گفت: ع‍ص‍ری‌ ک‍ه‌ م‍ا در آن‌ ه‍س‍ت‍ی‍م‌، ع‍ص‍ر اطلاع‍ات‌ ن‍ام‌ دارد و ج‍ام‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ون‍ی‌، ج‍ام‍ع‍ه‌ دان‍ش‍ی‌ است و دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا از س‍ردم‍داران‌ ت‍ول‍ی‍د دان‍ش‌ هست‍ن‍د ک‍ه‌ ب‍رای‌ رس‍ی‍دن‌ ب‍ه‌ ه‍دف‌ خ‍ود، اح‍ت‍ی‍اج‌ ب‍ه‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌‌ای‌ ف‍ن‍ی‌ و ک‍ارآم‍د است.
رمضان نیا افزود: ی‍ک‍ی‌ از م‍ول‍ف‍ه‌‌ه‍ای‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌‌ه‍ای‌ ک‍ارآم‍د، داش‍ت‍ن‌ س‍اخ‍ت‍ار م‍ت‍ن‍اس‍ب‌ ب‍ا اه‍داف‌ دانشگاه است که در ک‍ارک‍رد و اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ س‍ازم‍ان‌‌ه‍ای‌ ام‍روزی‌، طراح‍ی‌ س‍اخ‍ت‍ارکتابخانه ن‍ق‍ش‍ی‌ ب‍رج‍س‍ت‍ه‌ دارد و خوشبختانه طی یک سال اخیر در زمینه توجه به زیرساختهای کتابخانه مرکز آموزش عالی کاشمر عنایت ویژه‌ای صورت گرفته‌است.

 

 

دسته مطلب: