کارگاه مجازی ارزیابی منابع آب زیرزمینی با استفاده از داده های ثقل سنجی ماهواره گریس

به مناسبت هفته پژوهش برگزار می گردد:

کارگاه مجازی ارزیابی منابع آب زیرزمینی با استفاده از داده های ثقل سنجی ماهواره گریس

مدرس: مهندس سید نوید نبوی
تاریخ برگزاری: 99/09/22
ساعت 10 صبح

لینک ورود به کارگاه در سامانه ادوب کانکت: http://vc1.kashmar.ac.ir/h