کارگاه مجازی آموزش نرم افزار maple

به مناسبت هفته پژوهش برگزار می گردد:

 کارگاه مجازی آموزش نرم افزار maple

مدرس: دکتر فاطمه قومنجانی
تاریخ برگزاری: 99/09/22
ساعت 8 شب
 

لینک ورود به کارگاه در سامانه ادوب کانکت: