چهارمین خبرنامه داخلی مرکز آموزش عالی کاشمر - ویژه آبان ماه