هشتمین شماره خبرنامه مرکز آموزش عالی کاشمر در ۲۰ صفحه

دراین شماره می خوانید؛ 
- بی توجهی به نقش دانشگاهها در توسعه کاشمر 
- ضرورت اعلام شرایط اضطراری خشکسالی در کاشمر 
- دانشگاه پایدار
- رشد فعالیتهای پژوهشی در مرکز آموزش عالی کاشمر و ...

فایل خبرنامه پیوست می باشد

دسته مطلب: 
فایل پیوست: