میزبانی مسابقات والیبال دانشجویان پسر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی منطقه 3 ورزش کشور