لیست اسامی کاندیدهای منتخب شورای صنفی دانشجویان

کاندیدهای منتخب اعلام شده تا پایان روز یکشنبه به تاریخ 98/02/29 می توانند بر اساس "مقررات و آیین نامه مندرج در آیین نامه برگزاری انتخابات شوراهای صنفی" جهت انجام تبلیغات فعالیت نمایند.