فوری - اطلاعیه مدیریت آموزشی ( تداخل امتحانات پایان ترم)

 تمامی دانشجویانی که در زمان انتخاب واحد اقدام به برداشتن دروسی کرده اند که امتحان پایانترم آنها تداخل دارد در صورتیکه تعداد دروس ذکر شده بیشتر از دو درس اختصاصی باشد تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1395/11/16 به مدیر گروه مربوطه جهت رفع مشکل مراجعه کنند. در غیر اینصورت دروس ذکر شده بطور خودکار از انتخاب واحد ایشان حذف خواهد شد.