فراخوان تاريخ شفاهی ورزش ايران

قابل توجه اساتید و دانشجویان گرامی رشته علوم ورزشی

نظر به ابعاد گسترده نقش و مأموریت کمیته های ملی المپیک و پارالمپیک و وزارت ورزش و جوانان از جمله ترویج و حفظ ارزش ها، توسعه تجارب ضمنی ورزشی و نیز تحقق اصول المپیزم در میان اقشار مختلف جامعه، به استناد ماده 2 اساسنامه کمیته ملی المپیک، «شورای سیاستگذاری تاریخ شفاهی ورزش ایران» تشکیل گردیده است.

این شورا آمادگی دارد پیشنهادهای رسیده را (تصویر پایین) بررسی نماید.